Groepstrening op maat

By in in-company taaltrening stimt Eurolangues de ynhâld ôf op de winsken en it taalfeardigensnivo fan in lytse groep meiwurkers. We slute oan by de funksje, taken, learstilen en ynteresses. Alle trenings wurde mei soarch gearstald sadat der in optimale learsituaasje foar de ûnderskate dielnimmers ûntstiet. Dêrby slane wy acht op taalnivo's en learferlet.

Profesjonele oanpak

Yn in oriïntearjend petear beprate wy de saaklike rânebetingsten. Dêrnei giet ien fan ús taaltreners yn petear mei de kursisten. Underdielen dy't oan bod komme:

 • opbou en omfang fan de trening, evaluaasjemominten
 • kar foar in yntinsive trening yn in beheinde perioade of in sprate trening
 • de ynteek mei de kursisten
 • it bepalen fan it einnivo yn 'e winske taal
 • it fêststellen fan de feardichheden: lêzen, harkjen, skriuwen en/of praten Lês ek kwaliteitssoarch

Europeesk Referinsjeramt (ERK)

Om ta de krekte nivofêstelling te kommen meitsje we brûk fan de spesifikaasjes
dy't opsteld binne troch de Rie fan Europa. Besjoch it oersjoch fan A1- oant en mei C2-nivo

Ynhâld trening? Altyd yn oerlis!

 • tillefonearjen, e-postferkear
 • dielnimmen oan in gearkomste/kongres
 • ûnder de knibbel krijen fan faktaal
 • lêzen learen fan hantliedings
 • ûnderhandeljen, fersoargjen fan presintaasjes
 • fiere kinnen fan in ûntspannen (ferkeap)petear
 • goed funksjonearjen by in kwaliteitsaudit
 • meidraaien yn in ynternasjonaal projekt
 • selsredsum wêzen by stasjonearring yn it bûtenlân

Praktyske saken

Trenings op maat wurde jûn op de lokaasje fan de klant oant maksimaal 8 dielnimmers. Mei 30 lesoeren komme kursisten in nivo fierder as it nivo dêr't se mei ynstapt binne. By in yntinsive trening wurde de lesoeren yn in koarte perioade jûn. Kieze jo foar in sprate trening dan wurdt der 2 oant 3 oeren yn 'e wike lesjûn oer in perioade fan 10 oant 15 wiken. Datums en tiden wurde altyd ôfstimd op de aginda fan de kursisten. Wy fersoargje trenings op maat yn it Frysk, NT2, Ingelsk, Dútsk, Frânsk, Spaansk, Italjaansk, Portugeesk, Yndonesysk, Russysk, Taisk, Birmeesk en Sineesk. Oare talen op oanfraach.

Taalmateriaal en wurkfoarmen

 • fakjargon fan it bedriuw en de sektor
 • films, ynternet, audiofisuele middels dy't oanslute by de ynteresse
 • moderne lesmetoaden, kranten en tydskriften
 • casestúdzjes, petearen, ferskate oefenings
 • needsaaklike kennis lân/folk/kultuer Lês ek online-learning

Yndividuele taaltrening op maat en mear

Is de situaasje fan ien fan jo meiwurkers o sa spesifyk? Lês yndividuele trening
Giet ien fan jo meiwurkers mei syn húshâlding nei it bûtenlân? Lês family-training
Wolle jo ynformaasje oer it taalnivo fan in sollisitant of meiwurker? Lês taalnivotsjek

'Fjouwer salesmeiwurkers gongen oan 'e slach mei de ferkeap fan ús produkten mei help fan lokale distributeurs yn Frânsktalich Afrika. Dat foel net ta mei harren lytse talekennis. In groepstrening fan Eurolangues die bliken de oplossing te wêzen. Se fristen earst harren basiskennis op. Dêrnei learden se doelberet: it meitsjen fan priisôfspraken, ûnderhandeljen, marketing bedriuwen, ôfhanneling e-postferkear en tillefonearjen. Se rêden harren poerbêst en de ferkeap rint goed.'
Opdrachtjouwer yn 'e libbensmiddelsektor

'Troch de fokus op praktyksituaasjes wurde kursisten entûsjast en leare se ek fan inoar.'
Nienke, taaltrener Eurolangues

Kontakt

Wy steane jo graach te wurd!
Skilje: +31(0)58 288 1314 of
folje it kontaktformulier yn.