Privacyverklaring

Wij hechten veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Daar gaan we dan ook zorgvuldig mee om. In deze verklaring staat helder beschreven hoe wij uw privacy waarborgen en hoe we met uw persoonlijke gegevens omgaan. Daarmee voorzien we in de behoefte aan transparantie in onze informatievoorziening.

Deze verklaring sluit aan bij de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van 25 mei 2018. Wij zullen ons ook conformeren aan toekomstige wet- en regelgeving en zullen dat steeds kenbaar maken door deze verklaring te actualiseren.

De inhoud van deze verklaring is de richtlijn voor het beleid dat wij dagelijks in praktijk brengen. Dat betekent voor u concreet het volgende:

 • Wij verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met het doel waarvoor u ze heeft verstrekt. In deze privacyverklaring leest u precies om welk type persoonsgegevens het gaat, alsook de specifieke doelen waarvoor u die gegevens verstrekt.
 • Wij verwerken alleen persoonsgegevens die minimaal nodig zijn voor het bereiken van de aangegeven doelen.
 • Wij vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als we deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens is gewaarborgd.
 • Wij geven uw persoonsgegevens niet door aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor u ze heeft verstrekt.
 • Wij zijn op de hoogte van uw rechten betreffende uw persoonsgegevens. Wij zullen u hierop wijzen en deze rechten ook respecteren.

Type persoonsgegevens dat we van u vragen

Voor de doelstellingen die hieronder staan beschreven, kunnen we u per mail, via onze website of per telefoon de hierna vermelde persoonsgegevens van u vragen:

 • NAW-gegevens, geslacht, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum en geboorteplaats.
 • Vooropleiding, functie en taalbeheersing.
 • Betaalinformatie ten behoeve van overeenkomsten, zoals BTW-nummer en IBAN.

Doeleinden waarvoor we uw persoonsgegevens vragen

Wij verwerken de persoonsgegevens, die hierboven staan beschreven, uitsluitend ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • Registratie in ons digitale cursistsysteem nadat er op uw eigen initiatief, of op initiatief van uw werkgever / opdrachtgever een verzoek tot informatie bij Eurolangues is ingediend.
 • Registratie in ons digitale bestand van trainers nadat u aan Eurolangues uw diensten als trainer hebt aangeboden en u ons toestemming hebt gegeven uw gegevens te bewaren.
 • Intake en intakerapportages ten behoeve van de cursist, opdrachtgevers en trainers. Deze worden gebruikt om het beginniveau en de trainingsbehoefte te bepalen.
 • Het uitbrengen van een offerte.
 • Het aangaan van een overeenkomst.
 • Contact opnemen per telefoon of per mail indien dat noodzakelijk is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Het (af)leveren van goederen zoals certificaten, lesmaterialen, overeenkomsten of diensten
 • Presentielijst voor de opdrachtgever en voor het aanvragen van een eventuele subsidie door de opdrachtgever.
 • Facturering.
 • Evaluatierapportages ten behoeve van de cursist en de opdrachtgever.
 • Certificaten van deelname.

Delen van uw persoonsgegevens met derden

Wij verkopen uw gegevens niet door aan derden. Wij verstrekken uw gegevens uitsluitend aan derden als dat nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen, te weten personen jonger dan 16 jaar, indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor u deze heeft verstrekt, dan wel op grond van de wet is vereist. Papieren en digitale dossiers worden na 3 jaar vernietigd.

Beveiliging van uw persoonsgegevens

Wij nemen de bescherming van uw gegevens zeer serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking, onrechtmatige verwerking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, vul dan het onderstaande formulier in. Wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Rechten betreffende uw persoonsgegevens

U heeft de volgende rechten:

 • U kunt uw persoonsgegevens inzien, corrigeren of laten verwijderen.
 • U kunt uw eventuele toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens intrekken.
 • U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • U heeft recht op gegevensoverdraagbaarheid. In dat geval kunt u een verzoek bij ons indienen om de persoonsgegevens waarover wij beschikken, naar u zelf of naar een andere persoon of organisatie te sturen. Wij voeren dat uit op de manier zoals u dat wenst, per mail, computerbestand of per post.

U kunt bovenstaande verzoeken met behulp van het onderstaande formulier aan ons kenbaar maken. Wij kunnen u om een legitimatie vragen, alvorens aan uw verzoek te voldoen.

Vragen of klachten

Als Eurolangues nemen wij onze verantwoordelijkheid voor een correcte verwerking en bescherming van uw persoonsgegevens. Heeft u na het doornemen van deze privacyverklaring nog vragen, vul dan het onderstaande contactformulier in. Doe dat ook als u klachten heeft over deze privacyverklaring of over de wijze waarop wij met de verwerking van uw persoonsgegevens omgaan. Wij nemen zo snel mogelijk contact met u op om een passende oplossing te vinden. Mocht u daar onverhoopt niet tevreden mee zijn, dan kunt u zich ook wenden tot de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contact privacy

Organisatie*:
Contactpersoon*:
Telefoon*:
E-mailadres*:
Mijn vraag*:

Laatst bijgewerkt: 25 mei 2018