Groepstrening op maat

By in in-company taaltrening stimt Eurolangues de ynhâld ôf op de winsken en it taalfeardigensnivo fan in lytse groep meiwurker... Lês mear

Taaltreners

Wat wolle jo leare en hoe? Dêr binne wy benijd nei, want de taaltreners fan Eurolangues leverje graach maatwurk. Dêrom ferdjipje wy ús yn... Lês mear

Family-training

Eurolangues hat in soad ûnderfining mei it trenen fan húshâldings dy't útstjoerd wurde nei it bûtenlân. Alden kieze gauris foar in... Lês mear

Ynskriuwings praktyske taaltrening
Us nije searje begjint de 1e wike yn oktober yn Ljouwert, It Hearrenfean en Drachten.
Oanmelde? Gean nei it ynskriuwformulier

Reäksjes fan klanten
‘Om wurkfergunnings ôfjaan te kinnen, moast ús operator eksakt witte yn hokker situaasjes de Ingelsktalige wurknimmers oan it wurk moatte en wat se dan nedich hawwe om feilich te wurkjen. Eurolangues hat op dat ferfine nivo de trening goed útfierd.’ In opdrachtjouwer yn 'e bou

Noflik leare
Wy wurkje mei modern lesmateriaal lykas bygelyks filmkes op ynternet en TED Talks.

Yndividuele, online training Nederlânsk / Ingelsk/ Dútsk / Frânsk / Spaansk
Kies foar in koarte, yndividuele, online training Nederlânsk, Ingelsk, Dútsk, Frânsk of Spaansk.

Fragen?
Wy steane jo graach te wurd!
Skilje: +31(0)58 288 1314 of nim kontakt op.